Liczba odwiedzin:

Aktualności

Informacja nt. przeprowadzonego szkolenia stacjonarnego.

Uprzejmie informujemy, że znany jest już termin szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli zgłoszonych do projektu POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach.W dniu 28 listopada 2023 r. Fundacja Polska Wieś przeprowadziła szkolenie stacjonarne w ramach projektu POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach. Szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej w Radomnie - w zajęciach wzięło udział łącznie 13 nauczycieli ze szkół zakwalifikowanych do projektu. Uczestnicy spotkania nauczyli się jak wykorzystać technologię 3D podczas zajęć z uczniami i mieli okazję stworzyć swoje własne projekty przy użyciu specjalnych długopisów.

Dziękujemy za udział w szkoleniu


Szkolenie stacjonarne dla nauczycieli w ramach projektu POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach.

Uprzejmie informujemy, że znany jest już termin szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli zgłoszonych do projektu POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach.

Szkolenie odbędzie się 28 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej w Radomnie (Radomno 17, 13-304 Radomno). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 i potrwa maksymalnie 5 godzin lekcyjnych.

Życzymy owocnej nauki!

Fundacja Polska Wieś


Wyniki naboru do projektu „POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach”.

Miło nam poinformować, że zakończył się proces weryfikacji zgłoszeń i znamy już szkoły, które wezmą udział w projekcie „POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach”. Oto one:

Lista zakwalifikowanych szkół

Poniżej zamieszczamy także listę szkół, które zostały wpisane do listy rezerwowej:

Lista rezerwowa szkół

Wkrótce nastąpi proces podpisywania umów.

Kolejnym etapem projektu będzie szkolenie stacjonarne dla nauczycieli, które przygotuje ich do prowadzenia zajęć przy wykorzystaniu nowych technologii 3D. Planowana data szkolenia to 28 listopada 2023 r.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Fundacja Polska Wieś


„POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach”

Już dziś rusza nabór do projektu „POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach”. Celem projektu jest zaangażowanie nauczycieli szkół podstawowych i uczniów w klasach 4-8 w aktywności mające na celu poznanie i rozbudzenie ciekawości w tematach historycznych, w zakresie dorobku naukowego, sztuki, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Polski jako element kształtowania postaw patriotycznych.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji.

Wartość dofinansowania: 100 000 zł
Całkowity koszt projektu: 111 200 zł

W ramach działań projektowych przewidziane jest stworzenie i realizacja cyklu zajęć, podczas których uczniowie w ciekawej formie zapoznają się z wybranymi zagadnieniami i obszarami tematycznymi. W tym celu zaplanowano wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w postaci długopisów 3D.

Do udziału w projekcie mogą przystąpić szkoły podstawowe z gmin wiejskich i małych miast do 25 tys. mieszkańców z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w terminie od 7 listopada 2023 r. do 14 listopada 2023 r.

Dokumenty zgłoszeniowe oraz zasady udziału w projekcie (Regulamin) są udostępnione na stronie www.polskawies2000.pl w zakładce Projekty .

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.polskawies2000.pl w zakładce Projekty lub kontaktując się z Biurem Projektu - adres: Al. W. Reymonta 12A/25, 01-842 Warszawa, e-mail: e-mail: projekty@polskawies2000.pl , kom. +48 663 455 366


Projekt „POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach”

Uprzejmie informujemy, że 23 października 2023 r. Fundacja Polska Wieś rozpoczęła realizację projektu "POLSKA: Podróże w czasie i kontekstach”. Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji, modułu Edukacji Patriotycznej.

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Całkowity koszt projektu: 111 200 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie Zadania: 11 października 2023 r.

Celem projektu jest zaangażowanie nauczycieli szkół podstawowych i uczniów w klasach 4-8 w aktywności mające na celu poznanie i rozbudzenie ciekawości w tematach historycznych, w zakresie dorobku naukowego, sztuki, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Polski.

Podmioty mogące wziąć udział w projekcie: szkoły Podstawowe, nauczyciele, uczniowie z klas 4-8 z gmin wiejskich lub małych miast (do 25 tys. mieszkańców) z województwa warmińsko-mazurskiego.

Dla uczestników projekt jest bezpłatny. Rekrutacja rusza już 7 listopada i potrwa do 14 listopada 2023 r.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania się do projektu i wzięcia udziału w tej ekscytującej podróży przez czas i konteksty, odkrywając razem z nami wartości, które kształtują naszą tożsamość i postawy patriotyczne.

Więcej informacji w zakładce Projekty.Wyniki dodatkowego naboru wniosków na mikrodotacje nr naboru 4/K2/2016


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″ im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym" Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″ im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym" ” informuje o zakończeniu I części oceny wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną z Komponentu nr 2 , nabór 4/K2/2016 na przedsięwzięcia pobudzające aktywność mieszkańców i podmiotów z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Poniżej przedstawiamy listę czterech wnioskodawców, którzy niniejszym zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących przygotowania biznesplanu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego planowanych przedsięwzięć.


Warsztaty odbędą się w dniach 21-22 marca 2016r. w Białowieży.


Lp. Nr EWIDENCYJNY IMIĘ I NAZWISKO NAZWA WNIOSKODAWCY
1 17/4/K2/2020 Tomasz Wołkowycki
2 4/4/K2/2016 Kamil Andrejuk Linare Kamil Andrejuk
3 3/4/K2/2016 Sylwia Kamińska Gabinet Kosmetyczny Odnowa
4 2/4/K2/2016 Ewa StepaniukDODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

Dodatkowy nabór wniosków nr 4/K2/2015

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza czwartą rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji w ramach Komponentu nr 2 na przedsięwzięcia pobudzające aktywność mieszkańców i podmiotów z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”


Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 2 to: 20 000,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:
 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników; zamierzające podjąć działalność dodatkową, w tym w szczególności w zakresie agroturystyki, wytwarzania produktu lokalnego, regionalnego;
 3. inne podmioty, o ile są mikroprzedsiębiorcami (zatrudniającymi do 9 osób) funkcjonujące na obszarze działania;
 4. osoby fizyczne zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

• w terminie: od 15 stycznia do 15 lutego 2016 r.
• w siedzibie:


Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

oraz

Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie wzorem.

<nazwa i adres Wnioskodawcy>

Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 4/K2/2015

<Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Al. Reymonta 12A
01-842 Warszawa

lub

Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
(pokój nr 115)

Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

W pierwszym etapie naboru wniosków beneficjent składa Wniosek aplikacyjny o przyznanie mikrodotacji na obowiązującym formularzu w formie papierowej oraz elektronicznej na CD/DVD wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wypis z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można pobrać pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:

http://stat.gov.pl/regon

Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą:
kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą:
kserokopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu rolników

4. Informacja o dotychczasowej działalności.
5. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku dostępne są na stronie Centrum Wdrażania Projektów www.cwpbialowieza.pl (w zakładce MIKRODOTACJE) i na stronie Białowieskiego Parku Narodowego www.bpn.com.pl (w zakładce AKTUALNOŚCI).

REGULAMIN-MIKRODOTACJI_30_08_2015
Zalacznik-nr-1-Wnioskek-aplikacyjny
Zalacznik-nr-2-Regulamin-Prac-Komisji-Kwalifikacyjnej3
Zalacznik-nr-3-Wzór-umowy-na-mikrodotacje
Zalacznik-nr-4-Biznes-plan-przedsiewziecia
Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-projektu
Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-dotyczsce-podatku-VAT
Zalacznik-nr-7-Arkusz-Kwalifikacji-Projektu
Zalacznik-nr-8-Sprawozdanie-finansowo-rzeczowe-z-wykorzystania-mikrodotacji

Kontakt:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. RatajaAl. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
Tel. 22 663 78 00
Tel./fax. 22 663 09 86
e-mail: biuro@polskawies2000.pl

Centrum Wdrażania Projektów
(siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
Tel. 85 655 24 15
e-mail: cwpbialowieza@nida.plBIURO FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU WSI „POLSKA WIEŚ 2000” IM.
MACIEJA RATAJA W DNIU 24 grudnia 2015 r. BĘDZIE NIECZYNNE.


Wyniki naboru wniosków numer 3/K1/2015 w Programie mikrodotacji


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″ im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowyminformuje o zakończeniu oceny wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną z Komponentu nr 1, nabór 3/K1/2015 o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno – oświatową, obejmującą kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowo – historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej z gmin Białowieża, czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele

Preferowane były projekty sieciowe, czyli takie, gdy przedsięwzięcie/projekt obejmuje swym zasięgiem obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia. W przypadku projektu sieciowego o dofinansowanie mógł ubiegać się niezależnie każdy z podmiotów współrealizujących projekt, a wielkość dofinansowania projektu sieciowego stanowi sumę mikrodotacji uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 30 000,00 zł brutto łącznie dla wszystkich podmiotów.

Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Poniżej przedstawiamy listę pięciu wnioskodawców, z którymi zostaną podpisane umowy mikrodotacji.


Lp. Nr wniosku Wnioskodawca Nazwa projektu
1 12/3/K1/2015 Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska Podlaskie Madonny na ścieżkach przypuszańskich wsi
2 4/3/K1/2015 Rada Sołecka w Sakach BUSŁOWA ŁAPA
3 5/3/K1/2015 Rada Sołecka w Dobrowodzie KOROWAJ
4 6/3/K1/2015 Rada Sołecka w Daszach Rewitalizacja miejsca kulturowo-historycznego we wsi Dasze
5 7/3/K1/2015 Rada Sołecka w Toporkach Perepilica
Informacja nt. przeprowadzonych „Warsztatów – kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi” w szkołach powiatu hajnowskiego


Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja - Partner Konsorcjum, realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” prowadziła w szkołach średnich powiatu hajnowskiego ”Warsztaty - z kreowania świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi”.


Celem warsztatów było zwiększenie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich, rozbudzenie podstaw przedsiębiorczych, stworzenie warunków do spotkania uczniów ze światem biznesu oraz zwiększenie świadomości planowania ścieżki kariery zawodowej. Jednym z elementów spotkań z młodzieżą były wolontarystyczne wizyty przedsiębiorców, jako wymierny efekt realizacji warsztatów.


Warsztaty były prowadzone w kilku blokach tematycznych:


I. Blok tematyczny

Biznes plan – podstawowe narzędzie w planowaniu działalności gospodarczej.

II. Blok Tematyczny

Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

III. Blok tematyczny

Finanse w firmie – budżet firmy, bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe

IV. Blok tematyczny

Przedsiębiorczość – wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania

V. Blok tematyczny

Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak założyć własną firmę?

VI. Blok tematyczny

Pozyskiwanie funduszy UE – Skąd wziąć pieniądze na założenie firmy?

VII. Blok tematyczny

Spotkanie z przedsiębiorcami

Tematyka spotkań z przedsiębiorcami to:

motywy rozpoczęcia działalności, samego pomysłu na działalność, sukcesów, trudności, z jakimi musi liczyć się przedsiębiorca, kosztów, instytucji, z którymi się styka itd.

Warsztaty zostały przeprowadzone w dniach:

- 10, 11, 12 lutego oraz 14, 15, 16 kwietnia 2015 r. w Technikum Leśnym w Białowieży

- 11, 12, 13 lutego 2015 r., 16, 17, 20 kwietnia 2015 r., 6, 7, 9 października 2015 r. oraz 8, 14, 15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

- 28 listopada 2015 r. oraz 5, 8 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

- 12, 15,19 października 2015 r. oraz 8, 16, 17, 18, 21 grudnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce


Spotkania z przedsiębiorcami miały miejsce w każdej szkole, zaproszeni na warsztaty przedsiębiorcy to:


• Barbara Bańka Art.


• Dawid Olesiuk MIODOSYTNIA PODLASKA


• Kamil Andrejuk Linare


• Andrzej Bazyluk Malai Studio


• Eugeniusz Ostapczuk Bojarski Gościniec


• Mariusz Niczyporuk - ŻYWICA Sp. z o.o


• Tomasz Onikijuk TV-onik


• Jolanta Julia Boruszko DESIDERATA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA


• Przemysław Szuma

Nabór wniosków nr 3/K1/2015

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza trzecią rundę naboru wniosków z komponentu nr 1 o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno – oświatową, obejmującą:

  • 1. kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowo – historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej z gmin Białowieża, czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele

 • Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji


  „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

  Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 1 to: 7 500,00 PLN brutto.
  O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się:
  1. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na obszarze ww. gmin,
  2. rady sołeckie z obszaru ww. gmin,
  3. mikroprzedsiębiorcy z obszaru ww. gmin. na projekty uzupełniające działania sieciowe lokalnych podmiotów, wymienionych w pkt. 1 i 2.

  Preferowane będą Projekty:

  – sieciowe, czyli takie, gdy przedsięwzięcie/projekt obejmuje swym zasięgiem obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia. W przypadku projektu sieciowego o dofinansowanie może ubiegać się niezależnie każdy z podmiotów współrealizujących projekt, a wielkość dofinansowania projektu sieciowego stanowi sumę mikrodotacji uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 30000,00 zł brutto łącznie dla wszystkich podmiotów,

  – promujące cele Programu określone w § 4 ust 2.1 a) Regulaminu Programu Mikrodotacji, w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

  Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

  • w terminie: od 1 do 30 września 2015 r.
  • w siedzibie:

  Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
  Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

  oraz

  Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
  Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

  • osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie wzorem.

  <nazwa i adres Wnioskodawcy>

  Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 3/K1/2015


  <Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
  „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
  Al. Reymonta 12A
  01-842 Warszawa

  lub

  Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
  Park Pałacowy 11
  17-230 Białowieża
  (pokój nr 115)

  Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

  Wniosek o przyznanie mikrodotacji należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
  2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
  3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy/ów tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS,

  KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

  Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:

  http://stat.gov.pl/regon

  4. Informacja o dotychczasowej działalności (np. zrealizowanych projektach).
  5. Załącznik nr 4 – Biznes plan przedsięwzięcia.
  6. Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia.
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT
  8. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).


  Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku:

  REGULAMIN-MIKRODOTACJI_30_08_2015
  Zalacznik-nr-1-Wnioskek-aplikacyjny
  Zalacznik-nr-2-Regulamin-Prac-Komisji-Kwalifikacyjnej3
  Zalacznik-nr-3-Wzór-umowy-na-mikrodotacje
  Zalacznik-nr-4-Biznes-plan-przedsiewziecia
  Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-projektu
  Zalacznik-nr-6-Oswiadczenie-dotyczsce-podatku-VAT
  Zalacznik-nr-7-Arkusz-Kwalifikacji-Projektu
  Zalacznik-nr-8-Sprawozdanie-finansowo-rzeczowe-z-wykorzystania-mikrodotacji

  Kontakt:

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
  „Polska Wieś 2000” im. M. RatajaAl. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
  Tel. 22 663 78 00
  Tel./fax. 22 663 09 86
  e-mail: biuro@polskawies2000.pl

  Centrum Wdrażania Projektów
  (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
  Tel. 85 655 24 15
  e-mail: cwpbialowieza@nida.pl
  W dniu 1 czerwca 2015 r. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja rozpoczęła realizację projektu projekt pt. „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w Gminie Golub-Dobrzyń” w ramach Poddziałania 6.1.1. „Wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zakłada stworzenie i uruchomienie 3 Centrów Lokalnych (CL) we Wrockach, Gałczewku i Nowogrodzie, w ramach których realizowany będzie model aktywizacji osób bezrobotnych z obszarów wiejskich. Model obejmuje szkolenia i staże zawodowe oraz szerokie wsparcie doradcze i psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Narzędziami wzbogacającymi ścieżkę aktywizacji uczestników projektu są: warsztaty aktywizujące i Grupowe Plany Działania, które pozwolą na aktywizację społeczną.
  Działania przewidziane w ramach realizacji projektu obejmują:


  Wsparcie psychologiczne


  Poradnictwo zawodowe i Indywidualne Plany Działania


  Warsztaty aktywizujące i Grupowe Plany Działania


  Szkolenia zawodowe - realizacja bonów szkoleniowych zgodnie z Indywidualnymi Planami Działania:
  Uczestnicy projektu będą kierowani na szkolenia na podstawie Indywidualnych Planów Działania, w którym zostanie określony ich potencjał zawodowych po uprzedniej analizie zapotrzebowania na zawody i specjalności lokalnego rynku pracy przeprowadzone przez Doradca Klienta. Kierunek zawodowy nie będzie narzucany odgórnie co pozwoli dopasować go do zainteresowań i indywidualnych preferencji uczestnika projektu. Dla każdego uczestnika zostanie przeznaczony bon szkoleniowy, który umożliwi zmianę lub uzupełnienie kwalifikacji w zależności od wskazań IPD. Bon może być wykorzystany na sfinansowania podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych tj. szkolenie zawodowe organizowane przez placówki posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.


  Płatne Staże zawodowe


  Pośrednictwo pracy
  Grupę docelową projektu stanowić będzie 30 uczestników projektu, w tym 22 kobiet i 8 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, województwo kujawsko-pomorskie, zamieszkałych na obszarach wiejskich w gminie Golub-Dobrzyń, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających projekt nie korzystały ze wsparcia w postaci usług i instrumentów aktywizacji oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i inne instytucje.
  Projektodawca będzie współpracował podczas realizacji projektu z Partnerami Społecznymi tj.:

  Gmina Golub-Dobrzyń, Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo, Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń, Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic, Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Owieczkowo i Sokoligóra „OwoS”, oraz sołtysi i radni z obszaru realizacji projektu.


  Czas realizacji Projektu: od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r.

  Nabór formularzy zgłoszeniowych potrwa do 14 sierpnia 2014 roku.

  Regulamin rekrutacji

  Formularz zgłoszeniowy

  Kontakt:
  telefony: (022) 663 09 86; +48 601 812 452
  adres e-mail: biuro@polskawies2000.pl
  strona: www.polskawies2000.pl

  Biuro projektu:
  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń
  Koordynator Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej:
  Maria Wisińska, tel. 508 576 989

  Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne w Nowogrodzie:
  Magdalena Rafińska, tel. 606 387 028

  Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne w Gałczewku:
  Ewelina Sulińska, tel. 693 749 849

  Opiekun Grupy Docelowej – Centrum Lokalne we Wrockach:
  Kamila Stankiewicz, tel. 694 885 908  zyj_zdrowo_aktywnie

  Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatywy Obywatelskich 2015


  W dniu 1 maja 2015 r. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja rozpoczęła realizację projektu pt. „Żyj zdrowo i aktywnie!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.

  Celem projektu jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, poprawa jakości życia u osób młodych jak i starszych, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu właściwego odżywiania się , profilaktyki najczęściej występujących chorób u osób starszych oraz zagrożeń płynących ze stosowania używek wśród 60 gimnazjalistów oraz 60 os. 50+zamieszkałych na terenie Gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w okresie V-XII 2015 r.

  Narzędziami wzbogacającymi ścieżkę aktywizacji uczestników projektu są grupowe zajęcia warsztatowe i Grupowe Plany Działania, które pozwolą na aktywizację społeczną.

  Działania przewidziane w ramach realizacji projektu obejmują:

  *Grupowe zajęcia z psychologiem

  Zajęcia przeprowadzane będą metodami aktywnymi (prezentacja , dyskusja, zadawanie pytań, burza mózgów, odgrywanie scenek , ćwiczenia grupowe i indywidualne ).

  *Warsztaty ze specjalistą ds. żywienia

  Przewidziane są spotkania z dietetykiem i podniesienie świadomości prozdrowotnej, indywidualne konsultacje dietetyczne, zachęcenie do wprowadzenia pozytywnych zmian w stylu życia uczestników.

  *Grupowe warsztaty aktywizacyjne i Grupowe Plany Działania

  Warsztaty będą miały na celu zmobilizowanie i pobudzenie lokalnej społeczności, rozpoznanie potrzeb i przeprowadzanie wspólnych zajęć z aktywności fizycznej.

  *Zajęcia z aktywności fizycznej

  Przeprowadzone będą wspólne zajęcia z aktywności. Uczestnikom pozostanie dobrowolny wybór formy zajęć dostosowany do potrzeb grup.

  *Impreza sportowo rekreacyjna

  W organizacji imprezy ważne będzie zaangażowanie i chęci uczestników projektu .

  *Konkurs wiedzy

  Podsumowanie i sprawdzenie się przez uczestników efektów uczestniczenia w projekcie Nabór formularzy zgłoszeniowych trwa

  Formularz zgłoszeniowy  BIURO FUNDACJI „POLSKA WIEŚ 2000” w dn. 24 grudnia 2014 NIECZYNNE.


  Szanowni Państwo
  Informujemy, że w środę 24 grudnia br. Biuro Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja będzie nieczynne.
  Przepraszamy za utrudnienia.

  Jednocześnie życzymy Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową współpracę.  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
  pokój 115 (w części gościnnej)
  tel./fax 85 655 24 15
  www.cwpbialowieza.pl
  e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

  NABÓR WNIOSKÓW
  O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

  Nabór wniosków nr 2/K1/2014

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza drugą rundę naboru wniosków z komponentu nr 1 o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową, obejmującą:

  • kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,
  • przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych,
  • na szeroko rozumianą działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi z gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

  Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

  Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 1 to: 7 500,00 PLN brutto.


  O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na obszarze ww. gmin;
  • rady sołeckie z obszaru ww. gmin.


  Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

  • w terminie: od 9 grudnia 2014 r. do 23 stycznia 2015 r.
  • w siedzibie:

  Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
  Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

  Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (skrzydło Pokoi Gościnnych BPN, pokój 115)

  Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 • osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:


 • < nazwa i adres Wnioskodawcy>  Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 2/K1/2014
  < Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>


  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
  „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
  Al. Reymonta 12A
  01-842 Warszawa

  lub

  Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
  Park Pałacowy 11
  17-230 Białowieża
  (pokój nr 115)

  Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

  Wniosek o przyznanie mikrodotacji należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
  2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
  3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy/ów tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS, Statut.

  4. KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
   https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

   Wypis z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można pobrać pod adresem:
   https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

   Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:
   http://stat.gov.pl/regon

  5. Informacja o dotychczasowej działalności (np. zrealizowanych projektach).
  6. Zalacznik-nr-5-Harmonogram-rzeczowo-finansowy-przedsiewziecia
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT
  8. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe lub poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego), w przypadku wkładu własnego w postaci finansowej.

  Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku:


  REGULAMIN-MIKRODOTACJI 26.11.2014

  Załącznik nr 1 – Wniosek aplikacyjny

  Załącznik nr 2 – Regulamin Prac Komisji Kwalifikacyjnej

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy na mikrodotację

  Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia

  Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT

  Załącznik nr 7 – Arkusz Kwalifikacji Projektu

  Załącznik nr 8 – Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z wykorzystania mikrodotacji


  Kontakt:

  Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
  Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
  Tel. 22 663 78 00
  Tel./fax. 22 663 09 86
  e-mail: biuro@polskawies2000.pl
  Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
  Tel. 85 665 24 15

  e-mail: cwpbialowieza@nida.pl  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża
  pokój 115 (w części gościnnej)
  tel./fax 85 655 24 15
  www.cwpbialowieza.pl
  e-mail: cwpbialowieza@nida.pl

  NABÓR WNIOSKÓW
  O PRZYZNANIE MIKRODOTACJI

  Nabór wniosków nr 2/K2/2014

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jako Partner Konsorcjum realizującego zamówienie publiczne pt. „Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym” ogłasza drugą rundę naboru wniosków o przyznanie mikrodotacji w ramach Komponentu nr 2 na przedsięwzięcia pobudzające aktywność mieszkańców i podmiotów z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.


  Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

  Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 2 to: 20 000,00 PLN brutto.


  O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników; zamierzające podjąć działalność dodatkową, w tym w szczególności w zakresie agroturystyki, wytwarzania produktu lokalnego, regionalnego;
  • inne podmioty, o ile są mikroprzedsiębiorcami (zatrudniającymi do 9 osób) funkcjonujące na obszarze działania;
  • osoby fizyczne zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.


  Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać:

  • w terminie: od 30 czerwca do 30 lipca 2014 r.
  • w siedzibie:

  Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
  Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

  Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)

  Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 • osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:


 • < nazwa i adres Wnioskodawcy>  Nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji nr 2/K2/2014
  < Tytuł Projektu/Przedsięwzięcia>


  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi
  „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
  Al. Reymonta 12A
  01-842 Warszawa

  lub

  Centrum Wdrażania Projektów przy BPN
  Park Pałacowy 11
  17-230 Białowieża
  (pokój nr 115)

  Decyduje data wpływu wniosku do w/w biura Fundacji bądź Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

  W pierwszym etapie naboru wniosków beneficjent składa Wniosek aplikacyjny o przyznanie mikrodotacji na obowiązującym formularzu w formie papierowej oraz elektronicznej na CD/DVD wraz z wymaganymi załącznikami:

  1. Ramowy kosztorys przedsięwzięcia/projektu sporządzony w oparciu o stosowne oferty usługodawców, dostawców oraz kalkulację własną.
  2. Krótki harmonogram realizacji przedsięwzięcia/projektu z wyszczególnieniem liczby osób zaangażowanych w jego realizację.
  3. Dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy tj. zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

  4. KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
   https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

   Wypis z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ można pobrać pod adresem:
   https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

   Informacja o numerze NIP i REGON jest dostępna pod adresem:
   http://stat.gov.pl/regon

   Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą:
   kserokopia dowodu osobistego oraz poświadczenie zameldowania na pobyt stały.

   Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą:
   kserokopia dowodu osobistego oraz zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu rolników

  5. Informacja o dotychczasowej działalności.
  6. Poświadczenie zabezpieczenia udziału środków własnych (wyciągi bankowe, poświadczenie z banku o posiadaniu kwoty w wysokości deklarowanego wkładu własnego).
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT

  Regulamin Programu Mikrodotacji i formularz wniosku dostępne są na stronie Centrum Wdrażania Projektó w www.cwpbialowieza.pl (w zakładce MIKRODOTACJE) i na stronie Białowieskiego Parku Narodowego www.bpn.com.pl (w zakładce AKTUALNOŚCI).


  REGULAMIN MIKRODOTACJI 23-06-2014

  Załącznik nr 1 – Wniosek aplikacyjny

  Załącznik nr 2 – Regulamin Prac Komisji Kwalifikacyjnej

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy na mikrodotację

  Załącznik nr 4 – Biznes plan przedsięwzięcia

  Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia

  Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące podatku VAT

  Załącznik nr 7 – Arkusz Kwalifikacji Projektu

  Załącznik nr 8 – Sprawozdanie finansowo-rzeczowe z wykorzystania mikrodotacji


  Kontakt:

  Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
  Al. Reymonta 12a, 01-842 Warszawa
  Tel. 22 663 78 00
  Tel./fax. 22 663 09 86
  e-mail: biuro@polskawies2000.pl
  Centrum Wdrażania Projektów (siedziba Białowieskiego Parku Narodowego)
  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (pokój 115)
  Tel. 85 665 24 15

  e-mail: cwpbialowieza@nida.pl  BIURO FUNDACJI „POLSKA WIEŚ 2000” w dn. 2 maja 2014 NIECZYNNE.


  Szanowni Państwo
  Informujemy, że w piątek 2 maja br. Biuro Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja będzie nieczynne.
  Przepraszamy za utrudnienia.
  Na własne konto – II edycja


  Informujemy, iż przedłużyliśmy rekrutację studentów do 28.10.2013 r.

  Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się.

  Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl
  Znamy już gminy zakwalifikowane do II edycji „Na Własne Konto”!


  Miło nam poinformować, że zakończył się proces weryfikacji zgłoszeń i znamy już gminy, które wezmą udział w tegorocznej edycji „Na Własne Konto”. Oto one:

  Lista zakwalifikowanych gmin
  Lista rezerwowa gmin

  Wkrótce nastąpi proces podpisywania umów.

  Kolejnym etapem programu będzie szkolenie dla nauczycieli oraz studentów, które przygotuje ich do prowadzenia zajęć oraz korzystania z platformy e-lerningowej. Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej i wymiany swoich doświadczeń.  POWITANIE JESIENI

  Na własne konto – II edycja


  Jeśli jesteś studentem min. II roku studiów i nie ukończyłeś jeszcze 26 roku życia – zgłoś się do II edycji programu „Na Własne Konto" realizowanego w roku szkolnym 2013/14. Będziesz miał możliwość udziału w projekcie edukacyjnym, zdobędziesz doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami oraz efektywnie spędzisz ferie zimowe.
  Rekrutacja trwa od 9 do 22 października 2013 r.
  Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje na stronie www.nawlasnekonto.pl


  Na własne konto – II edycja


  1 października br. rozpoczął się nabór do II edycji programu edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”. W obecnej edycji programu mogą uczestniczyć gimnazja z terenów wiejskich, które nie brały udziału w edycjach wcześniejszych. Szkoły do programu są zgłaszane przez gminy, a rekrutacja trwa do 14 października br.
  Zajęcia w ramach programu „Na własne konto” rozpoczynają się w ferie zimowe. Podczas ich trwania uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy edukacyjne będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy ekonomicznej, poznania podstaw przedsiębiorczości oraz zasad świadomego planowania ścieżki zawodowej W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. Podczas zajęć młodzież odwiedzi także banki i lokalnych przedsiębiorców.
  Program „Na Własne Konto” to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja.

  „Na Własne Konto” jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.


  Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl w zakładce REKRUTACJA Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl w zakładce REKRUTACJA

  Podnieś kwalifikacje - poszerz horyzonty! Wsparcie dla osób odchodzących z rolnictwa


  Realizacja projektu zakończyła się z dniem 28 lutego 2014r. Zrealizowane zostały kursy: spawacz metodą TIG, kierowca samochodu ciężaroweho, pracownik obsługi biurowej, księgowość komputerowa oraz wsparcie miękkie w postaci indywidualnych sesji coachingowych, warsztatów psychologicznych i coachingowych. Osiągnięte zostały zakładane wskaźniki celów udzielonego wsparcia. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i życzymy powodzenia na dalszej drodze zawodowej.


  http://pkph.polskawies2000.pl

  PWP Praca właśnie dla Ciebie! Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia


  Z początkiem kwietnia zakończył się etap realizacji staży zawodowych i rozesłane zostały rekomendacje do zatrudnienia stażystek wśród Pracodawców, z którymi Fundacja podjęła współpracę w ramach projektu. Dnia 29 kwietnia 2014 odbędzie się seminarium upowszechniające rezultaty i doświadczenia projektu, na które serdecznie zapraszam osoby zainteresowane.

  Zaproszenie
  Program seminarium


  http://pwdc.polskawies2000.pl

  Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym


  Od 15 kwietnia 2013r. Fundacja w konsorcjum z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk i Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA realizuje zamówienie publiczne pt."Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym". Zadaniami Fundacji w ramach w/w zamówienia jest:

  -stworzenie i prowadzenie programu mikrodotacji, wspomagającego rozwój lokalny;
  -pomoc i aktywne działania na rzecz tworzenia partnerstwa/partnerstw podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, w tym także poszukiwanie źródeł finansowania projektów przez nich realizowanych.

  Więcej informacji na stronie Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym


  Na własne konto – I edycja

  Finał konkursu „Na Własne Konto”


  Finał konkursu na Szkolną Gazetę Ekonomiczną tuż tuż!

  23-25 maja br. laureaci powalczą o stypendia naukowe oraz nagrody rzeczowe.

  Uczestnicy finału wezmą udział w warsztatach dziennikarskich oraz grze miejskiej!

  Ogłoszenie wyników - 25 maja br.

  Życzymy powodzenia wszystkim finalistom! :)  Rozpoczęły się zajęcia w ramach Programu „Na własne konto”

  Wraz z początkiem ferii zimowych ruszyły zajęcia w ramach Programu „Na własne konto”. Zajęcia będą realizowane sukcesywnie, wraz z rozpoczęciem przerwy zimowej w danych województwach.

  Gimnazjaliści z terenów wiejskich poznają zagadnienia z zakresu aktywności gospodarczej, oszczędzania i inwestowania oraz bankowości i funkcji pieniądza. Tygodniowe warsztaty będą prowadzone w atrakcyjny sposób, głównie poprzez ciekawe gry i zabawy edukacyjne, z uwzględnieniem pracy metodą projektu. Uczniowie odwiedzą też lokalny bank oraz poznają mapę regionalnego biznesu.

  W zajęciach – oprócz nauczyciela – będzie uczestniczył dodatkowo student ekonomii lub kierunku pokrewnego, który ma wspierać pedagoga w prowadzeniu warsztatów. Zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny ma również na celu urozmaicenie zajęć, pokazanie uczniom gimnazjów dobrych wzorców, a także uświadomienie im, że każdy ma szansę studiowania wymarzonego kierunku, znalezienia dobrej pracy czy założenia własnej firmy.

  Przed rozpoczęciem programu wszyscy nauczyciele oraz studenci uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu, podczas którego zaprezentowano założenia inicjatywy oraz pokazano metody i formy prowadzenia zajęć z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli pozostaje również platforma e–learningowa, gdzie mogą poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną.

  Cykl warsztatów realizowany będzie również w drugim semestrze roku szkolnego (od marca do kwietnia 2013). Uczniowie podzieleni na odpowiednie zespoły wykonają – na bazie zdobytej wiedzy – pracę projektową, którą będzie młodzieżowa gazeta ekonomiczna, a także opracują minibiznesplan jej wydania.

  Finał konkursu na Młodzieżową Gazetę Ekonomiczną odbędzie się na przełomie maja i czerwca br. Poza laureatami wyłonionymi przez Komisję Konkursową, swojego zwycięzcę będzie mogła wskazać także publiczność. Szkoły – reprezentowane przez zwycięzców i wyróżnionych – otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe, natomiast autorzy najlepszych artykułów zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy i zawalczą o całoroczne stypendia naukowe.

  Zapraszamy na stronę internetową programu: www.nawlasnekonto.pl

  Program „Na Własne Konto” realizuje EFRWP przy wsparciu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja oraz we współpracy z bankami spółdzielczymi i lokalnymi przedsiębiorcami. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.


  Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno


  Od 15.11.2012 do 14.11.2014 Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja w partnerstwie z 4 gminami z województwa kujawsko-pomorskiego oraz firmą PANACEUM – OMEGA rozpocznie realizację projektu pt.”Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji w linku poniżej:

  http://www.wdep.polskawies2000.pl

  Zapytania ofertowe

      
   

  Nauczyciele wychowania przedszkolnego

  Zapytanie ofertowe - Nauczyciele
  Wzór oferty - Nauczyciele
  Wzór CV - Nauczyciele
  Oświadczenie brak powiazań

  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Nauczyciele
  Wzór oferty - Nauczyciele
  Wzór CV - Nauczyciele
  Oświadczenie brak powiazań

  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Nauczyciele
  Wzór oferty - Nauczyciele
  Wzór CV - Nauczyciele
  Oświadczenie brak powiazań

  Komplet dokumentów

  Koordynatorzy gminni

  Zapytanie ofertowe - Koordynatorzy
  Wzór oferty - Loordynatorzy
  Wzór CV - Koordynatorzy
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów

  Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"

  Zapytanie ofertowe - Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Wzór oferty Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Wzór CV - Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Wzór oferty Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Wzór CV - Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Wzór oferty Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Wzór CV - Pomoce nauczyciela, pomoce "śniadankowe"
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów

  Meble

  Zapytanie ofertowe - Meble
  Wzor oferty - Meble
  Oświadczenie brak powiązań
  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Meble
  Wzor oferty - Meble
  Oświadczenie brak powiązań
  Komplet dokumentów

  Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych

  Zapytanie ofertowe - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór oferty - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór CV - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór oferty - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór CV - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór oferty - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór CV - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów

  Zapytanie ofertowe - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór oferty - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Wzór CV - Nauczyciele logopedzi, języka angielskiego, zajęć artystycznych
  Oświadczenie brak powiązań

  Komplet dokumentów
   
   

   

  Alternatywne kwalifikacje w działalności pozarolniczej

  Realizacja projektu zakończyła się z dniem 31 maja 2013r. W większości osiągnięto zakładane wskaźniki, projekt został poprawnie rozliczony i zamknięty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia na dalszej drodze zawodowej.   

  Na Własne Konto


  Zakończył się Program pilotażowy „Na Własne Konto”, realizowany we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (październik 2011 - maj 2012). Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjum z 24 szkół i 3 świetlic środowiskowych „Promyk Dnia” z całej Polski. W dniach 28-30 maja 2012 w Warszawie odbył się finał konkursu „Festiwal Filmów Reklamowych”. Pięć laureatek konkursu otrzymało w nagrodę stypendia naukowe w wysokości 1500 zł.

  Zdjęcia z finału konkursu dostępne są w GALERII   

  Osiągnij sukces zgodnie z planem


  Zakończyła się realizacja wszystkich szkoleń zawodowych oraz wsparcia komplementarnego tj. coachingu i warsztatów psychologicznych.
  Dnia 27 marca 2012r. odbyło się seminarium upowszechniające doświadczenia projektu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, oddziałów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych, zaangażowani w realizację projektu szkoleniowcy i trenerzy oraz uczestnicy zrealizowanych szkoleń.

  Seminarium składało się z 3 wystąpień:

  • otwarcie seminarium przez Pana Ministra Adama Tańskiego - Prezesa Zarządu Fundacji
  • prelekcja dr Jarosława Domalewskiego (Instytut Socjologii UMK w Toruniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) pt."Wiejski rynek pracy - diagnoza sytuacji, uwarunkowań i perspektyw"
  • "Wspieranie aktywności zawodowej rolników i domowników rolników w branży pozarolniczej. Podsumowanie i omówienie rezultatów projektu Osiągnij sukces zgodnie z planem" - Pani Emilia Osiecka - Wiceprezes Zarządu Fundacji

  Prezentacja podsumowująca projekt   

  Daj sobie szansę na sukces


  Projekt realizowany był w woj. kujawsko-pomorskim i trwał od 1 stycznia do 31 października 2011r.

   

  Jestem kompetentny na rynku pracy

  Zakończyły się wszystkie szkolenia (operator wózka widłowego, kosmetyka/wizaż, kurs prawa jazdy kat. C, opiekun osób starszych i dzieci oraz tworzenie i projektowanie stron WWW). Dnia 8 września b.r. odbyło się seminarium upowszechniające doświadczenia projektu. Wzięli w nim udział: uczestnicy projektu, przedstawiciele JST, fundacji i stowarzyszeń współpracujących z osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo, a także zaangażowani w realizację projektu trenerzy oraz personel projektu.

  Konferencję otworzył Pan Minister Adam Tański - Prezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja, następnie Pani Ewa Balazs-Domosławska przedstawiła i podsumowała rezultaty i efekty projektu, na koniec Pani Iwona Sorbian - coach/mentor omówiła rezultaty coachingu i mentoringu na przykładzie projektu "Jestem kompetentny na rynku pracy".

  Prezentacja podsumowująca rezultaty projektu.

  Zdjęcia z seminarium dostępne są w GALERII

      

  Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących


  Projekt "Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących" w woj. kujawsko-pomorskim zakończył się sukcesem w dn. 10 lutego 2010r.