Liczba odwiedzin:

Projekty

Realizowane projekty


Enter Alt Text Here

Akademia Edukacji Globalnej

Realizacja projektu trwa

więcej

Zakoñczone projekty


Enter Alt Text Here

Prowadzenie Centrum Wdra¿ania Projektów przy Bia³owieskim Parku Narodowym

Realizacja projektu zakoñczona

więcejEnter Alt Text Here

¯yj zdrowo i aktywnie

Realizacja projektu zakoñczona

więcej


Enter Alt Text Here

Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w gminie Golub-Dobrzyñ

Realizacja projektu zakoñczona

więcej


Enter Alt Text Here

Na w³asne konto – III Edycja 2014/2015

Realizacja projektu zakoñczona

więcejEnter Alt Text Here

Na w³asne konto – II Edycja 2013/2014

Realizacja projektu zakoñczona

więcejEnter Alt Text Here

PWP Praca w³aœnie dla Ciebie! Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet pozostaj¹cych bez zatrudnienia.

Realizacja projektu zakoñczona

więcejEnter Alt Text Here

Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikó³, Wielgie i Zbójno

Realizacja projektu zakoñczona

więcejEnter Alt Text Here

Na w³asne konto – I Edycja - rok szkolny 2012/2013

Realizacja projektu zakoñczona

więcejEnter Alt Text Here

Podnieœ kwalifikacje - poszerz horyzonty! Wsparcie dla osób odchodz¹cych z rolnictwa."

Realizacja projektu zakoñczona

więcejEnter Alt Text Here

Alternatywne kwalifikacje w dzia³alnoœci pozarolniczej

Realizacja projektu zakoñczona

więcej


Enter Alt Text Here

Na w³asne konto (faza pilota¿owa) rok szkolny 2011/2012.

Realizacja projektu zakoñczona.

więcejEnter Alt Text Here

Osi¹gnij sukces zgodnie z planem

Realizacja projektu zakoñczona.

więcej


Enter Alt Text Here

Daj sobie szansê na sukces

Realizacja projektu zakoñczona.

więcej


Enter Alt Text Here

Jestem kompetentny na rynku pracy

Realizacja projektu zakoñczona.

więcej


Enter Alt Text Here

Kwalifikacje kluczem do przysz³oœci osób niepracuj¹cych

Realizacja projektu zakoñczona.

więcej


Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej