Liczba odwiedzin:

Dzia³alnoœæ

Działalność

Celem Fundacji jest wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, spo³ecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a tak¿e krzewienie edukacji w s³u¿bie demokratycznej przysz³oœci wsi polskiej.

Fundacja udziela³a dotacji w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej i instytucji dobroczynnych (wewnêtrznej sieci gazowej i wodoci¹gowej dróg) oraz kultywowania pamiêci przesz³oœci wsi i ch³opów. Wspomaga i inicjuje podnoszenie wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkañców obszarów wiejskich. Dofinansowuje remonty zabytków kultury wiejskiej, szkolenia, konferencje, seminaria i inne formy edukacji.

Fundacja udziela³a dotacji w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej i instytucji dobroczynnych (wewnêtrznej sieci gazowej i wodoci¹gowej dróg) oraz kultywowania pamiêci przesz³oœci wsi i ch³opów. Wspomaga i inicjuje podnoszenie wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkañców obszarów wiejskich. Dofinansowuje remonty zabytków kultury wiejskiej, szkolenia, konferencje, seminaria i inne formy edukacji.

Fundacja „Polska Wieœ 2000” kontynuowa³a dzia³alnoœæ Instytutu im. Macieja Rataja dofinansowuj¹c wydawnictwa zwi¹zane z histori¹ ruchu ludowego i przemianami na wsi, udziela³a i przyznawa³a stypendia naukowe na zasadach konkursów og³aszanych w prasie dla autorów prac ww. tematu.

W latach 2006-2008 we wspó³pracy z Fundacj¹ - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizowany by³ Program Inicjatyw Obywatelskich, którego celem by³o pobudzenie aktywnoœci œrodowisk i organizacji lokalnych oraz stymulowanie lokalnych inicjatyw i wspó³pracy na rzecz rozwoju i promocji wartoœci zwi¹zanych ze specyfik¹ spo³eczn¹, kulturow¹ i oœwiatow¹. Wy¿ej wymieniony Program dotyczy³ inicjatyw obywatelskich w dziedzinach oœwiata oraz zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego.

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FUNDACJÊ W LATACH 2009-2015

 • „Kwalifikacje kluczem do przysz³oœci osób niepracuj¹cych”
 • „Jestem kompetentny na rynku pracy”
 • „Daj sobie szansê na sukces”
 • „Osi¹gnij sukces zgodnie z planem”
 • „Alternatywne Kwalifikacje w Dzia³alnoœci Pozarolniczej”
 • „Podnieœ Kwalifikacje – Poszerz Horyzonty”
 • „PWP Praca w³aœnie dla Ciebie! Kompleksowa aktywizacja zawodowa kobiet pozostaj¹cych bez zatrudnienia”
 • „Wszystko dla Edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikó³, Wielgie i Zbójno”
 • „Mobilne Centra Aktywizacji Zawodowej w Gminie Golub-Dobrzyñ”
 • „NA W£ASNE KONTO”
 • „Zielone Szko³y w Parkach Narodowych”
 • „¯yj zdrowo i aktywnie”
 • „Centrum Wdra¿ania Projektów przy Bia³owieskim Parku Narodowym „ – realizacja projektu trwa

Szczegó³owe informacje na temat w/w projektów znajduj¹ siê w zak³adce Projekty

Od paŸdziernika 2011r. do czerwca 2015r. we wspó³pracy z Fundacj¹ - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizowany by³ Program edukacji ekonomicznej „Na W³asne Konto”. Jego celem by³o poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych/aktywnych i umiejêtnoœci planowania w³asnej œcie¿ki zawodowej wœród uczniów gimnazjum z obszarów wiejskich.

Obszarem dzia³ania Fundacji jest teren ca³ej Polski.