Liczba odwiedzin:

Cele Statutowe

Cele statutowe

Zgodnie z §5 Statutu celami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieœ 2000” im. Macieja Rataja jest:

- wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, spo³ecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a tak¿e krzewienie edukacji w s³u¿bie demokratycznej przysz³oœci wsi polskiej.

Maj¹c na wzglêdzie rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja inicjuje i wspomaga:

  • Dzia³ania spo³ecznoœci wsi i ma³ych miasteczek (do 25 tysiêcy mieszkañców) s³u¿¹ce poprawie materialnych i duchowych warunków ¿ycia, w szczególnoœci w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji infrastruktury ( w tym dróg oraz sieci telekomunikacyjnej, wodoci¹gowej, kanalizacyjnej i gazowej), instytucji oœwiatowo-kulturalnych, dobroczynnych i ochrony zdrowia, a tak¿e urz¹dzeñ ochrony œrodowiska , ochrony wód poprzez budowê, modernizacjê i wyposa¿enie urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania œcieków komunalnych na terenach wiejskich,
  • Dzia³ania s³u¿¹ce spo³eczno-gospodarczej i kulturalnej aktywizacji obszarów wiejskich, promocji przedsiêbiorczoœci przy udziale spo³ecznoœci lokalnych, zgodnie z zasadami demokracji, samorz¹dnoœci, pomocniczoœci, wolnej przedsiêbiorczoœci oraz wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
  • Rozwój prac i badañ naukowych w zakresie myœli spo³ecznej, ekonomicznej, technicznej, rolniczej i ekologicznej, a tak¿e wdra¿anie do praktyki i upowszechnianie ich wyników,

Maj¹c na wzglêdzie krzewienie edukacji w s³u¿bie demokratycznej przysz³oœci wsi polskiej, Fundacja:

  • Wspiera rozwój myœli s³u¿¹cej demokracji wsi, postêpowi cywilizacyjnemu i gospodarczemu wsi, jej samorz¹dnoœci oraz udzia³owi jej przedstawicieli w ró¿nych dziedzinach ¿ycia publicznego, Koœcio³a Katolickiego,
  • Inicjuje i wspomaga podnoszenie poziomu wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkañców wsi oraz osób zwi¹zanych z wsi¹ przez sw¹ dzia³alnoœæ zawodow¹, spo³eczn¹ lub polityczn¹ - z myœl¹ o ich aktywnym i odpowiedzialnym uczestnictwie w przemianach politycznych i gospodarczych oraz o dobrym reprezentowaniu przez nich spraw wsi na forum publicznym,
  • Sprzyja poznawaniu przez ró¿ne krêgi spo³eczeñstwa spraw wsi oraz lepszemu rozumieniu rangi tych spraw,
  • Kultywuje pamiêæ o przesz³oœci wsi i ch³opów, a zw³aszcza wolnoœciowe, antytotalitarne tradycje polskiego ruchu ludowego i trwa³e wartoœci ruchu „Solidarnoœci” na wsi.