Liczba odwiedzin:

Cele Statutowe

Cele statutowe

Zgodnie z §5 Statutu celami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja jest:

- wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a także krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej.

Mając na względzie rozwój obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja inicjuje i wspomaga:

  • Działania społeczności wsi i małych miasteczek (do 25 tysięcy mieszkańców) służące poprawie materialnych i duchowych warunków życia, w szczególności w zakresie rozwoju, utrzymania i modernizacji infrastruktury ( w tym dróg oraz sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej), instytucji oświatowo-kulturalnych, dobroczynnych i ochrony zdrowia, a także urządzeń ochrony środowiska , ochrony wód poprzez budowę, modernizację i wyposażenie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,
  • Działania służące społeczno-gospodarczej i kulturalnej aktywizacji obszarów wiejskich, promocji przedsiębiorczości przy udziale społeczności lokalnych, zgodnie z zasadami demokracji, samorządności, pomocniczości, wolnej przedsiębiorczości oraz wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
  • Rozwój prac i badań naukowych w zakresie myśli społecznej, ekonomicznej, technicznej, rolniczej i ekologicznej, a także wdrażanie do praktyki i upowszechnianie ich wyników,

Mając na względzie krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej, Fundacja:

  • Wspiera rozwój myśli służącej demokracji wsi, postępowi cywilizacyjnemu i gospodarczemu wsi, jej samorządności oraz udziałowi jej przedstawicieli w różnych dziedzinach życia publicznego, Kościoła Katolickiego,
  • Inicjuje i wspomaga podnoszenie poziomu wiedzy obywatelskiej i kwalifikacji mieszkańców wsi oraz osób związanych z wsią przez swą działalność zawodową, społeczną lub polityczną - z myślą o ich aktywnym i odpowiedzialnym uczestnictwie w przemianach politycznych i gospodarczych oraz o dobrym reprezentowaniu przez nich spraw wsi na forum publicznym,
  • Sprzyja poznawaniu przez różne kręgi społeczeństwa spraw wsi oraz lepszemu rozumieniu rangi tych spraw,
  • Kultywuje pamięć o przeszłości wsi i chłopów, a zwłaszcza wolnościowe, antytotalitarne tradycje polskiego ruchu ludowego i trwałe wartości ruchu „Solidarności” na wsi.