Liczba odwiedzin:

Osiągnij sukces zgodnie z planem


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki"
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"


Celem projektu jest realizacja szkoleń przekwalifikowujących i usług doradczych dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańców, wzrost aktywności zawodowej (pozarolniczej) oraz ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy.

Projekt jest skierowany do osób:

  • ubezpieczonych w KRUS (rolników lub ich domowników),
  • zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców w powiatach: mławskim, płockim, płońskim, sierpeckim.

Organizujemy:

● szkolenia zawodowe z zakresów

  • ECDL (Certyfikat Umiejętności Komputerowych);
  • kosmetyka/wizaż;
  • prawo jazdy kat. C;
  • operator koparko-ładowarki.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności.

● sesje coachingowe – indywidualne spotkania z ccoachem będą miały na celu wspieranie i rozwój uczestnika/uczestniczki przez: diagnozę obecnej sytuacji, wzmacnianie postawy pro aktywnej, diagnozę preferencji zawodowych, zapoznanie z zasadami funkcjonowania firm, analizę lokalnego rynku pracy, opracowanie różnych form dokumentów aplikacyjnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Jednak głównym celem zajęć doradczych będzie stworzenie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników.

● warsztaty psychologiczne – grupowe zajęcia pt. "Problemy równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy" mające na celu przełamanie stereotypowego myślenia wśród społeczeństwa.

Zajęcia organizowane będą poza miejscem i godzinami pracy uczestników.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Czas realizacji Projektu: od 01.05.2011r. do 30.04.2012r.

Ściągnij formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
telefony: (022)663 09 86;
+48 601 812 452

adres e-mail:

biuro@polskawies2000.pl

strona:

www.polskawies2000.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej