Liczba odwiedzin:

Fundacja
Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

Informujemy wszystkich uczestników naszych Projektów oraz osoby współpracujące, że z dniem 25 maja 2018 r. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Fundację Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@efrwp.com.pl lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres Administratora Danych tj. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja ul. Al. W. Reymonta 12 A, 01-842 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe uczestników projektów pozyskujemy na podstawie wniosków lub formularzy, które przetwarzamy w celach m.in. statutowych tj. wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, krzewienie edukacji w służbie demokratycznej przyszłości wsi polskiej, realizacji projektów oraz dalszej promocji działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest ustalany indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o przepisy prawa oraz wymogi Instytucji Państwowych, które mogą obligować Fundację do przetwarzania danych przez określony czas, a ponadto są uzależnione od okresu przez jaki są świadczone usługi oraz okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora. Państwa dane udostępniamy wyłącznie instytucjom i podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom, którym powierzyliśmy te dane w związku z zadaniami jakie wykonują na nasze zlecenie niezbędnymi do realizacji naszych usług.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach kontaktowych, ofertowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skonsultować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z poważaniem
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. RatajaO Fundacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” ustanowiona została aktem notarialnym 6 lutego 1993 r. i wpisana do rejestru fundacji pod nr. 3442 (XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy).

30 sierpnia 1993 r. Fundacja połączona została z Fundacją im. Macieja Rataja i przyjęła nazwę Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. Obecny nr. KRS 0000100089 (XIII Wydziała Gospodarczy Rejestrowy).