Liczba odwiedzin:

Fundacja
Szanowni Pañstwo,

W zwi¹zku z rozpoczêciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

Informujemy wszystkich uczestników naszych Projektów oraz osoby wspó³pracuj¹ce, ¿e z dniem 25 maja 2018 r. powo³aliœmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog¹ Pañstwo kontaktowaæ siê z wyznaczonym przez Fundacjê Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@efrwp.com.pl lub poczt¹ tradycyjn¹ wys³an¹ na adres Administratora Danych tj. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieœ 2000" im. M. Rataja ul. Al. W. Reymonta 12 A, 01-842 Warszawa.

Informujemy, ¿e dane osobowe uczestników projektów pozyskujemy na podstawie wniosków lub formularzy, które przetwarzamy w celach m.in. statutowych tj. wspieranie cywilizacyjnego, kulturalnego, spo³ecznego i ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, krzewienie edukacji w s³u¿bie demokratycznej przysz³oœci wsi polskiej, realizacji projektów oraz dalszej promocji dzia³alnoœci Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieœ 2000" im. M. Rataja. Okres przetwarzania Pañstwa danych osobowych jest uzale¿niony od celu, w jakim dane s¹ przetwarzane i jest ustalany indywidualnie dla ka¿dego projektu w oparciu o przepisy prawa oraz wymogi Instytucji Pañstwowych, które mog¹ obligowaæ Fundacjê do przetwarzania danych przez okreœlony czas, a ponadto s¹ uzale¿nione od okresu przez jaki s¹ œwiadczone us³ugi oraz okresu, który jest niezbêdny do obrony interesów Administratora. Pañstwa dane udostêpniamy wy³¹cznie instytucjom i podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom, którym powierzyliœmy te dane w zwi¹zku z zadaniami jakie wykonuj¹ na nasze zlecenie niezbêdnymi do realizacji naszych us³ug.

Przetwarzanie Pañstwa danych osobowych nastêpuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez koniecznoœci wyra¿enia przez Pañstwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozosta³ym zakresie podanie przez Pañstwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Pañstwa danych osobowych zosta³a wyra¿ona przez Pañstwa wy³¹cznie w celach kontaktowych, ofertowych, podanie przez Pañstwa danych osobowych jest dobrowolne i zgoda mo¿e byæ cofniêta w ka¿dym czasie.

Przys³uguje Pañstwu prawo dostêpu do swoich danych osobowych oraz prawo ¿¹dania ich sprostowania, ich usuniêcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powy¿szych praw nale¿y skonsultowaæ siê z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych korzystaj¹c ze wskazanych powy¿ej danych kontaktowych. Przys³uguje Pañstwu tak¿e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj¹cego siê ochron¹ danych osobowych.

Z powa¿aniem
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieœ 2000" im. M. RatajaO Fundacji

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” ustanowiona została aktem notarialnym 6 lutego 1993 r. i wpisana do rejestru fundacji pod nr. 3442 (XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy).

30 sierpnia 1993 r. Fundacja połączona została z Fundacją im. Macieja Rataja i przyjęła nazwę Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. Obecny nr. KRS 0000100089 (XIII Wydziała Gospodarczy Rejestrowy).