Liczba odwiedzin:

Jestem kompetentny na rynku pracy


Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w Warszawie realizuje projekt:

Jestem kompetentny na rynku pracy

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

      Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia, zachęcenie osób bezrobotnych, w tym w szczególności osób powyżej 45 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta do podniesienia kwalifikacji zawodowych a także wzrost świadomości korzyści płynących z kształcenia ustawicznego.

Projekt obejmuje następujące szkolenia zawodowe:

  • kosmetyka/wizaż,
  • opiekun osób starszych i dzieci,
  • tworzenie i projektowanie stron www,
  • operator wózków widłowych (egzamin),
  • prawo jazdy kat. C (egzamin).

      Realizacja celów projektu będzie możliwa nie tylko dzięki szkoleniom zawodowym, ale również poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i metod wspomagających proces adaptacji zawodowej takich jak coaching i mentoring.


Coaching – indywidualna współpraca z trenerem, mające na celu wsparcie rozwój przyszłego pracownika przez budowanie poczucia własnej wartości, umiejętności stawiania sobie celów i ich realizacji.

Mentoring – działanie mające na celu przyspieszenie procesu adaptacji poprzez udzielenie im pomocy w rozumieniu kultury organizacji, panujących reguł, sposobu podejmowania decyzji i typowych metod rozwiązywania problemów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do osób:

  • nieaktywnych zawodowo (czyli do osób niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej),
  • zarejestrowanych lub niezarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy),
  • zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z rolnictwem,
  • zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców w powiatach: sokołowskim, ciechanowskim, płońskim.
Czas realizacji Projektu: od 19.10.2009 do 19.10.2010

Ściągnij formularz zgłoszeniowy
Ściągnij formularz zgłoszeniowy - wersja czarno-bia³a

Więcej informacji i zgłoszenia telefonicznie:
Biuro Projektu:(22)663 78 00; (22)663 09 86 (fax.);

strona: www.polskawies2000.pl

adres e-mail: pokl@polskawies2000.pl lub biuro@polskawies2000.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Instytucją pośredniczącą projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy.


 

Realizowane projekty

Akademia Edukacji Globalnej